ชื่อหนังสือ : ร่าง
ชื่อผู้แต่ง : ภูเตศวร
ราคาปกติ :280 บาท
ลดเหลือ :252 บาท
 
 


    บนความซับซ้อนของสังคมที่นับวันจะทวีความยุ่งยากเกินคนธรรมดาจะเข้าใจได้มากขึ้นทุกวันนั้น “ขาด” ไปตามๆ กัน ขาดทั้งทุนทรัพย์ขาดทั้งกำลังใจที่จะอยู่ ขาดทั้งหัวใจที่เอื้ออาทรและให้อภัยต่อกัน ยามใดที่ “ขาด” ยามนั้นมนุษย์มักจะหวั่นไหว หวาดกลัว ยามใดที่ “หวาดกลัว” ยามนั้นมนุษย์มักจะนึกถึงพระเจ้า ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็น “ที่พึ่ง” อย่างแท้จริงของมนุษย์มานานนับกัปนับกัลป์แล้ว เพียงแต่วันที่มนุษย์หลงระเริงอยู่กับวัตถุ มนุษย์จำนวนมากจึงลืม…หรือถึงขั้นดูหมิ่นหลักแท้แห่งศาสนา ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งหลักธรรม สร้างความแตกแยกในหมู่ผู้เผยแผ่ ภูเตศวรเชื่อว่า หากมนุษย์ไม่เชื่อเรื่องกรรม เรื่องผลของการกระทำ ตามหลักธรรมแห่งพระศาสนา แล้วมนุษย์ย่อมรอวันวิบัติ เพียงประการเดียว! และหลักของความเชื่อนี้ ก็ปรากฏอยู่อย่างมั่นคงในนวนิยายเรื่อง “ร่าง” วรุต นักเขียนชื่อดัง ผู้ไม่เคยมีความเชื่อเรื่อง “เทพเจ้า” หากก็เกิดปรากฏการณ์อันเป็นที่อัศจรรย์ใจ เมื่อเขาคืออณูหนึ่งแห่งศิวะเทพ ดังนี้ แม้วรุตจะปฏิเสธเช่นไร เขาก็ยากจะปฏิเสธโองการแห่งมหาเทพได้ วรุต น้อมรับในการเป็น “ร่างทรง” แห่งมหาเทวะ เป็นการน้อมรับที่นำพาไปสู่ความ “รู้” อย่างถ่องแท้ในที่สุดว่า “แท้จริง หน้าที่ผู้สนองโอษฐ์แห่งเทวะนี้ เป็นหน้าที่ที่เขาถูกกำหนดแล้ว” ก่อนถึงยุคพระศรีอาริยเมตไตรย…โลกจะถึงกาลกลียุคมนุษย์จะแบ่งเป็นสองฝ่าย ผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายจะเข่นฆ่ากันจนสิ้น และผู้ถือธรรมะจะรอดภัยพิบัติ ในกาล ณ เช่นนี้ “มาร” มีหน้าที่ฉุดวิญญาณมนุษย์ให้หลงในตัณหาราคะ ขณะที่ “เทวะ” ดึงวิญญาณมนุษย์พ้นมือมาร พุทธทำนาย…มีหรือจะไม่บังเกิดกลียุคก่อนศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย…มิมีวันหลีกเลี่ยง เหล่า “เทวะ” จึงต้องกระทำหน้าที่หนัก…เพื่อฉุด “วิญญาณมนุษย์” ให้พ้นมือมาร เพื่อดึง “อณูแห่งตน” ให้พ้นภัยโดยอาศัยธรรมะแห่งพระพุทธองค์เป็นเกราะแก้วกำบัง…เป็น “ธรรมาวุธ” ที่จะสู้กับมาร อันคือตัณหา ราคะ โลภ โกรธ หลง เหล่านี้เองที่ทำให้นักเขียนหนุ่มนาม วรุต ประจักษ์แจ้งในหน้าที่ของตน จึ่งพร้อมถวายสัจจะต่อมหาเทวะ… “เราจะเป็นหนึ่งในผู้จุดเทียนชัย เพื่อรอศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย” สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม เห็นคุณค่าในบทประพันธ์นี้อย่างยิ่งยวดทั้งมีความศรัทธาที่ประจักษ์ในสิ่งที่ ภูเตศวร รับใช้พระศาสนามาเต็มกำลัง ภูเตศวร ผู้ศรัทธายิ่งต่อพุทธศาสนา…ผู้ขอเป็นหนึ่งในผู้จุดเทียนชัยเพื่อรอศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยอย่างมุ่งมั่น ผู้ปฏิบัติอย่างไม่ท้อต่อสัจจะวาจาว่า ตนจะมุ่งปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเทพเจ้าและสาวกบุตรแห่งตถาคต รัก ฤาศรัทธา นั้นเป็นนามธรรม ผู้ที่จะรู้ลึกซึ้งถึงรัก ฤาศรัทธา อันเป็นความรู้สึกจากอารมณ์อย่างสมบูรณ์ได้นั้น ต้องพบพานและเรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้น! อำนวยพรให้ท่านเป็นหนึ่งในผู้จุดเทียนชัย เพื่อศาสนาแห่งความรัก…และการให้อภัย สิงหาคม 2536

ค้นหาจาก
เพียงดาวนฤมิต 1-2
เจ้าสำราญ

ราคาปกติ : 420 บาท
ลดเหลือ 378 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Be you...ดั่งแสงตะวันฉาย
กีรติมา

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอรักเธออีกสักครั้ง
น้ำหนึ่ง

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ศัสตราประกาศิต
หมอกมุงเมือง

ราคาปกติ : 385 บาท
ลดเหลือ 346.5 บาทวางทุกสิ่งอย่างลงเบื้องหน้าเถิด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อนั้นเจ้าจะไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยแม้แต่ชีวิต! ทุกสิ่งทุกอย่างคือสมมติสัจจะ เจ้าปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยแรงตัณหาทะยานอยากของตัวเอง สมมติสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อครอบครองความยิ่งยงแห่งอำนาจ 'อำนาจไม่มีอยู่จริง'...เจ้ากำลังหลอกตัวเอง ไม่มีพระกัลกีในบัดนี้ เจ้าไม่ใช่อวตารของใคร แต่เป็นความลุ่มหลงที่ทำให้ตกอยู่ในวังวนของมิจฉาทิฐิ สี่มหาศัสตรา มิใช่เพื่อฆ่าฟันแย่งชิง หรือเพื่อเสวยอำนาจบนความทุกข์ของมหาชน แต่หมายถึงการดำรงอำนาจเพื่อรักษาผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ โดยมีธรรมเป็นศัสตรา นั่นแหละ ความหมายที่แท้จริงของ...ศัสตราประกาศิต แห่งเรา!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระจันทร์รสหวาน
ศิริวิมล

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาทความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ความจริงของหัวใจที่คนสองคนหยิบยื่นให้แก่กัน คือความยั่งยืนมั่นคงของความรัก หากสูญสิ้นไป...รักจะยืนหยัดได้ด้วยอะไร และเรื่องราวของคนสองคน ใน 'พระจันทร์รสหวาน' ก็เดินทางมาบอกเล่าถึงความรักที่ขื่นไปทั้งหัวใจ ปวดปร่าไปถึงวิญญาณ โอ้...รัก ความรานร้าวนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ใด เจ้ารู้ไหม และหากมันจะทุเลาลง มันจะทุเลาลงด้วยสิ่งใด...ช่วยบอกที

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ฟ้าพราวรัก
ลีลา อักษราวดี

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สู้สุดฝัน วันเกียรติยศ
กีณริน

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาทบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่สมควรเกิด หรือไม่สมควรเกิด สมควรพบหรือไม่สมควรพบ 'ตถตา'ก็คือมันเป็นอยู่แล้วของมันเช่นนั้น สิ่งใดที่ต้องเกิด ใครจะห้ามได้ สิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ใครจะห้ามได้ ดังนั้นจึงมีเพียง...ควรทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ควรต่อสู้อย่างไรเมื่อพบอุปสรรคที่ต้องเผชิญ นั่นใช่ไหม คือสิ่งที่เราต้องพร้อมยอมรับ แต่ต้องไม่ใช่...การยอมแพ้ หัวใจของนักสู้สุดฝัน อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การไม่ยอมแพ้! และคุณรู้ใช่ไหม...ผลของ 'การยอมแพ้'คือความสูญเสียประการเดียว เริ่มแต่วันนี้เถอะ สู้สุดฝันเพื่อวันเกียรติยศ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
นิยายภาพเพชรพระอุมา เล่ม 1 ภาพโดย โอม รัชเวทย์
พนมเทียน

ราคาปกติ : 200 บาท
ลดเหลือ 180 บาทยินดีต้อนรับสู่’ ‘ไพรมหากาฬ’’ ลำดับต้นแห่งวรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ ‘เพชรพระอุมา’ ของ ‘พนมเทียน’ นักเขียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น ‘ ศิลปินแห่งชาติ’ สาขาวรรณศิลป์ นับแต่บัดนั้น เรากำลังพาท่านเดินสู่เส้นทางอันตื่นตระการอารมณ์ของภาพและเรื่องราวซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากวรรณกรรมชิ้นเอก ที่เล่าขานกันปากต่อปากว่า ‘มันส์จนวางไม่ลง’ ไม่ใช่โมเม หรือกล่าวเพ้อ แต่คือสัจจะและข้อเท็จจริง ข้อจริงที่ผ่านการพิสูจน์ยาวนานมาแล้วถึง 44 ปี นับแต่มันอุบัติขึ้น ว่ากันว่า หากหนทางพิสูจน์ม้า...ความมันส์จนวางไม่ลงของเพชรพระอุมา ก็คงต้องพิสูจน์ด...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]


Copyright © 2005 nabaanwannagum.com. All rights reserved.
40/407 บ้านรินรดา ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2946-2422-4 โทรสาร 0-2519-2982